Arbeid mot mobbing

"Arbeid mot mobbing" er satt som det andre satsingsområdet til Bærum kommune og vi er oss emnet veldig bevisst.

Hva er mobbing?


 • Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer.
 • Mobbing handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet

De vanligste formene for mobbing i barnehage:

 • Fysisk mobbing
 • Utestenging under lek
 • Sårende karakteristikker

Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar (Rammeplanen) Barnehagen skal:

 • utvikle barnas sosiale kompetanse, selvfølelse og empati
 • ha godt samspill med både barn og voksne
 • være oppmerksomme på det enkelte barns trivsel og på samværsmønstre i barnegruppen
 • være en trygg omgivelse for barnas oppvekst
 • anerkjenne og støtte barnas egne initiativ gi en etisk oppdragelse i samarbeid med foreldrene


I Helgerud menighetsbarnehage vil vi:

 • være til stede og at alle barna blir sett, hørt og forstått
 • være tydelige
 • være gode rollemodeller
 • bruke positive ord til og om hverandre
 • jobbe sammen med foreldre når vi oppdager tilløp til mobbing
 • snakke om og sette ord på følelser
 • lære å sette egne grenser og akseptere andres grenser
 • lære barna å si nei og stopp i situasjoner
 • oppleve og føle hvordan andre barn/mennesker har det (f.eks. Forutprosjekt i oktober)

For å hjelpe oss, tar vi i bruk «Venner»-serien som ble utgitt 2014 i anledning FNs barnekonvensjoners 25 års jubileum. Vi opplyser på foreldremøte, at vi har fokus på mobbing. Vi tar direkte kontakt med foreldre når vi oppdager uønsket adferd og forventer at foreldrene kommer til oss hvis de opplever en endring i barnets adferd.

Vi er en liten barnehage med stor voksentetthet, og jobber kontinuerlig med å identifisere uønsket adferd for å forhindre mobbing.